Risk Warning Disclaimar

Company : EasyEx OÜ - Register number: 14724641

Address: Peterburi tee 47, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415

Providing services of exchanging a virtual currency against a fiat currency: FVR001003

Providing a virtual currency wallet service: FRK000895

Risk Warning:

Trading in Cryptocurrency, and in Digital Tokens even more so, involve high levels of risk. Client should not participate in the event if Client is not able to understand, or is not able to afford to take all the risks involved. For a detailed read of the risk please refer to T&C.
Easyex OÜ is not responsible for any direct, indirect or consequential losses as a result of the crypto currency and/ or Digital Token Trading.

New Technology

Client understands that cryptocurrencies including but not limited to company platform, blockchain technology, including other associated and related technologies are new and untested and outside of your or the Company’s control and adverse changes in market forces or the technology, broadly construed, will excuse the nonperformance by the Company under this Agreement including temporary interruption or permanent termination of your access to the Software and Services.

Loss of funds

The risk of loss in trading or holding cryptocurrencies and Tokens can be substantial. Therefore, client should carefully consider whether trading or holding cryptocurrencies is suitable for him/her in light of specific financial condition.

Forks and changes in relevant network may result in significant and sudden changes to the value and/or usability of cryptocurrencies and Tokens.

The Company is not responsible for such loss of value of cryptocurrencies and Tokens and bears no responsibility for any loss incurred by client while using the Software or in any direct or indirect connection to the Software.

Unfavorable regulatory environment

Cryptocurrencies, Blockchain technologies have been the subject of scrutiny by various regulatory bodies around the world. The functioning of the Software could be impacted by one or more regulatory inquiries or actions, including but not limited to restrictions of use of cryptocurrencies.

Risk of theft and hacking

Hackers or other groups or organizations may attempt to steal your data and password in any number of ways.

Risk of security weaknesses of the Platform

There is a risk that the Platform may unintentionally include weaknesses or bugs in the source code interfering with the use of or causing the loss of Tokens and cryptocurrencies.

Risk of mining attacks

As with other crypto exchange platforms, Easyex ou is susceptible to mining attacks, including but not limited to double-spend attacks, majority mining power attacks, “selfish-mining” attacks, and race condition attacks.

Any successful attacks can affect access to the Software and Services. Mining attacks, as described above, may also target other blockchain networks, which the Software interacts with, and consequently affect the Software performance and your access to the Services.

Internet transmission risks

Client acknowledges that there are risks associated with using the Software and Services including, but not limited to, the failure of hardware, software, and internet connections. Client acknowledge that the Company shall not be responsible for any communication failures, disruptions, errors, distortions or delays client may experience when using the Software and Services, howsoever caused.

Riskihoiatuse lahtiütlus

Ettevõte: EasyEx OÜ - Registrinumber: 14724641

Aadress: Peterburi tee 47, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415

Virtuaalse valuuta kindla valuuta vastu vahetamise teenuste osutamine: FVR001003

Virtuaalse valuuta rahakotiteenuse osutamine: FRK000895

Riskihoiatus:

Krüptoraha ja veelgi enam digitaalsete tokenitega kauplemine on seotud kõrge riskitasemega. Kui Klient ei mõista või ei saa endale lubada kõigi sellega kaasnevate riskide võtmist, ei tohiks Klient osaleda. Riski üksikasjaliku ülevaate saamiseks vaadake T&C.
Easyex OÜ ei vastuta krüptovaluuta ja/või digitaalse tokeniga kauplemise tagajärjel tekkivate otseste ega kaudsete kahjude eest.

Uus tehnoloogia

Klient mõistab, et krüptovaluutad, sealhulgas, kuid mitte ainult, ettevõtte platvorm, blockchain-tehnoloogia, sealhulgas muud seotud tehnoloogiad, on uued ja testimata ning väljaspool teie või Ettevõtte kontrolli ja ebasoodsad muutused turujõudude või tehnoloogia osas, laias laastus tõlgendades, vabandavad Ettevõtte poolset selle Lepingu mitte täitmist, sealhulgas Tarkvarale ja Teenustele juurdepääsu ajutist katkestamine või alalist lõpetamist.

Rahaliste vahendite kaotus

Rahalise kao risk krüptovaluutade ja tokenidega kaubeldes või neid hoides võib olla märkimisväärne. Seetõttu peaks klient hoolikalt kaaluma, kas krüptovaluutadega kauplemine või nende hoidmine on tema jaoks tema konkreetset rahalist olukorda arvestades sobiv.

Kahvlid ja muudatused vastavas võrgus võivad põhjustada olulisi ja järske muutusi krüptovaluutade ja tokenite väärtuses ja/või kasutatavuses.

Ettevõte ei vastuta krüptovaluutade ja tokenite väärtuse sellise kaotuse eest ega vastuta kahjude eest, mis on kliendil tekkinud Tarkvara kasutamisel või Tarkvaraga otseses või kaudses seoses.

Ebasoodne regulatiivne keskkond

Krüptovaluutat ja blockchain-tehnoloogiaid on üle maailma kontrollinud mitmesugused reguleerivad asutused. Tarkvara toimimist võib mõjutada üks või mitu regulatiivset uurimist või toimingut, sealhulgas, kuid mitte ainult, krüptovaluutade kasutamise piirangud.

Varguse ja häkkimise oht

Häkkerid või muud rühmad või organisatsioonid võivad proovida teie andmeid ja paroole varastada mitmel viisil.

Platvormi turvalisuse nõrkuste oht

On oht, et Platvorm võib tahtmatult lisada lähtekoodi nõrkusi või vigu, mis segavad tokenite ja krüptovaluuta kasutamist või põhjustavad nende kaotust.

Kaevandamisrünnakute oht

Nagu teisedki krüptovahetusplatvormid, on ka Easyex ou vastuvõtlik kaevandusrünnakutele, sealhulgas, kuid mitte ainult, topeltkulutuste rünnakud, enamuse kaevandamisjõudude rünnakud, „isekad kaevandamisrünnakud“ ja võistlustingimuste rünnakud.

Kõik õnnestunud rünnakud võivad mõjutada juurdepääsu Tarkvarale ja Teenustele. Ülalkirjeldatud kaevandusrünnakud võivad olla suunatud ka teistele blockchain-võrkudele, millega Tarkvara interakteerub, ja mõjutada järelikult Tarkvara jõudlust ja teie juurdepääsu teenustele

Internetiühenduse riskid

Klient tunnistab, et Tarkvara ja Teenuste kasutamisega on seotud riske, sealhulgas riistvara, tarkvara ja Interneti-ühenduste tõrked. Klient tunnistab, et ettevõte ei vastuta kommunikatsioonirikete, häirete, vigade, moonutuste või viivituste eest, mida klient võib tarkvara ja teenuste kasutamisel kogeda, olenemata põhjustest.