Privaatsuspoliitika

Sissejuhatus

See privaatsuspoliitika selgitab, kuidas EasyEX OÜ kasutab kliendi isikuandmeid (määratletud allpool). Ettevõte pakub tarkvara abil juurdepääsu läbi meie digitaalsete varade kauplemisplatvormi, API (rakendusprogrammi liides), tehnoloogiate, toodete ja/või funktsioonide (“Teenus”). Teenuse osutamise ajal, selleks et järgida seadusi jurisdiktsioonis, kus ettevõte tegutseb, ja teenuste parendamiseks peab ettevõte koguma ja säilitama kliendi kohta isiklikku teavet. Reeglina ei avalda ettevõte kunagi meie klientide kohta mingit isiklikku teavet mitte seotud kolmandatele isikutele, välja arvatud allpool kirjeldatud viisil.
Ettevõte võib seda privaatsuspoliitikat igal ajal värskendada, saates muudetud versiooni sellele saidile, sealhulgas muudetud versiooni jõustumiskuupäeva.
Ettevõte edastab privaatsuspoliitika olulised muudatused e-posti teel.

Definitsioonid

Virtuaalne finantsvara
Siin kasutatuna nimetatakse “virtuaalset finantsvara”, mida nimetatakse ka “konverteeritavaks virtuaalseks valuutaks”, “krüptovaluutaks” või “digitaalseks kaubaks”, näiteks bitcoin või ether, mis põhineb arvutivõrgu krüptograafilisel protokollil, mis võib olla

Tsentraliseeritud või detsentraliseeritud,
Suletud või avatud lähtekoodiga ja:
Kasutatud vahetusvahendina ja/või väärtuse hoidjana.
Isiklikud andmed
Siin kasutatuna tähendab “isikuandmed” mis tahes teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, nagu nimi, identifitseerimisnumber, asukoha andmed, veebipõhine identifikaator või üks või mitu teie füüsilisele, majanduslikule, kultuurilisele või sotsiaalsele identiteedile omast faktorit.

Isikuandmete kogumine

Ettevõte kogub, töötleb ja säilitab teie käest kogutud isikuandmeid kliendi teenuse kasutamise kaudu või juhul, kui klient on selleks nõusoleku andnud.
Need isikuandmed võivad sisaldada kontaktandmeid, kliendi edastatud või avalikult juurdepääsetavatest andmebaasidest tuletatud isikut tõendava dokumentatsiooni koopiaid, valitsuse identifitseerimisnumbrit, samuti teavet seadmete või Interneti-teenuse kohta (näiteks IP-aadress ja MAC-number). Ettevõte kogub onboardingu käigus antud teavet, mis võib olla lõpule viidud, mittetäielik või hüljatud protsess.
Ettevõte kogub, kasutab, säilitab ja edastab Isikuandmeid, mis võivad sisaldada järgmist:
Tegutsemine Euroopa Majanduspiirkonnas (“EMP”).
Ettevõte kogub, säilitab ja töötleb isikuandmeid lisaks GDPR-ile [isikuandmete kaitse üldmäärus] ka ELis andmete kogumise parimate tavade kohaselt - (EL) MÄÄRUS 679/2016].
Kliendi tüübid määratletud LISAS A.

Andmete kogumine ja säilitamine väljaspool ELi

Nagu eespool kirjeldatud, võib ettevõte koguda isikuandmeid EMPs asuvatelt klientidelt. Et hõlbustada teenuste osutamist EMPs asuvatele klientidele, nõuab ettevõte selgesõnalist nõusolekut isikuandmete edastamiseks EMP-st väljaspoole seda piirkonda. Kui klient on EMPs asuv füüsiline isik ja keeldub sellise üleandmisega nõusolekust, ei saa klient enam ettevõtte teenuseid kasutada.

Kliendil on võimalus digitaalseid varasid välja võtta; kõik muud funktsioonid on siiski keelatud.

Isikuandmete kasutamine

Ettevõte kasutab isikuandmeid kliendiga suhtlemiseks ning teenuse haldamiseks, edastamiseks, parendamiseks ja isikupärastamiseks. Samuti võib ettevõte koguda kogutud isikuandmetest geneerilisi andmeid ja kasutada neid ettevõtte eesmärkidel.
Samuti võib ettevõte kasutada neid andmeid teiega suhtlemiseks seoses teiste toodete või teenustega, mida ettevõte ja/või tema partnerid pakuvad. Ettevõte ei jaga Isikuandmeid kolmandate osapooltega (välja arvatud partnerid, kes on seotud nende teenustega), välja arvatud juhul, kui klient on andnud nõusoleku ja mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud allpool.

Ettevõte võib jagada kliendi isikuandmeid kolmandate osapooltega juhul kui:

Ettevõte leiab, et jagamine on vajalik teenusetingimust jõustamiseks;
valitsusasutuste, sealhulgas seadusandjate, õiguskaitse- ja / või justiitsosakondade järgimiseks;
Kolmandatele isikutele, kes osutavad ettevõttele teenuseid (näiteks haldus- või tehnilised teenused);
seoses meie ettevõtte või selle mis tahes osa müügi või võõrandamisega.
Lisaks on ettevõte rakendanud rahvusvahelisi standardeid rahapesu, terrorismi rahastamise tõkestamiseks ning kaubandus- ja majandussanktsioonidest kõrvalehoidmiseks ning rakendab virtuaalse finantsvara lõplikke reegleid ja eeskirju, kui need on jõustunud, mis tõenäoliselt eeldab, et hoolsuskohustust oma klientide suhtes.
See võib hõlmata kolmandate osapoolte andmete ja teenusepakkujate kasutamist, mida me võrdleme teie isikliku teabega.

Isikuandmete kogumine

Andmeid, mida ettevõte kliendilt kogub, võidakse edastada ja hoida sihtpunktis väljaspool ELi.
Seda võivad töödelda ka väljaspool ELi tegutsevad töötajad, kes töötavad ettevõttes või ühe ettevõtte tarnija juures. Kliendi isikuandmete esitamisega nõustub klient selle edastamise, säilitamise või töötlemisega, välja arvatud EMP-s asuvad kliendid, nagu eespool kirjeldatud.
Kogu teave, mille te meile edastate, salvestatakse ettevõtte ja/või kolmanda osapoole pilveserverites.

Juurdepääs isikuandmetele ja nende parandamine

Kliendil on õigus soovi korral hankida isikuandmete koopia ja kontrollida, kas ettevõtte valduses olev teave kliendi kohta on täpne ja ajakohane.
Kui mõni Isikuandmetest on ebatäpne, võib klient taotleda teabe värskendamist. Klient võib taotleda ka isikuandmete kustutamist, selle erisusega, et ettevõte võib keelduda kliendi kustutamistaotlusest teatavatel asjaoludel, näiteks seaduse järgimisel või seaduslikel eesmärkidel. Andmetele juurdepääsu, parandamise või kustutamise taotluste saamiseks pöörduge ettevõtte poole.
Vastuseks andmetele juurdepääsu, parandamise või kustutamise taotlusele kontrollib ettevõte päringu esitaja isikut, et veenduda, kas tal on seaduslik õigus sellist taotlust esitada. Kuigi ettevõtte eesmärk on neile taotlustele tasuta vastata, jätab ettevõte endale õiguse võtta kliendilt mõistlikku tasu, kui taotlus on korduv või koormav.

Turundus

Ettevõte võib edastada ettevõtte uudiseid, tutvustusi ja teavet meie pakutavate toodete ja teenuste kohta. Ettevõte võib jagada isikuandmeid kolmandate osapooltega, et aidata turundus- ja reklaamiprojektidel või turunduskommunikatsiooni saatmisel. Meie teenuseid kasutades nõustub klient käesoleva privaatsuspoliitikaga ja nõustub selliseid turundusteateid vastu võtma.
Kliendid saavad sellest turunduskommunikatsioonist igal ajal loobuda. Kui te ei soovi neid teateid saada, saatke palun e-kiri aadressil [email protected] OÜ.com.
Tootega seotud teabevahetuse (nt eeskirjade / tingimuste värskendused ja operatiivteated) korral ei saa klient sellise teabe saamisest loobuda.

Infoturve

Ettevõte püüab kaitsta kliente isikuandmetele, mida ettevõte kogub ja säilitab, loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Ettevõte võtab mitmesuguseid meetmeid infoturbe tagamiseks, sealhulgas SSL-iga suhtlemise krüptimiseks; vajalikuks kõigi seansside kahefaktoriliseks autentimiseks; perioodiliseks ülevaateks meie isikuandmete kogumisest; ladustamise ja töötlemise tavadeks; ja piiratud juurdepääsuks kliendi isikuandmetele teadmisvajaduse alusel meie töötajate ja müüjate jaoks, kelle suhtes kehtivad ranged lepingulised konfidentsiaalsuskohustused.

Privaatsusküsimuste osas ettevõtte poole pöördumine

IKui kliendil on küsimusi selle privaatsuspoliitika või isikuandmete kasutamise kohta, pöörduge ettevõtte poole, saates e-kirja järgmisel aadressil [email protected] teemaga “PRIVACY REQUEST”.

Privaatsuspoliitika muudatused

Ettevõtte privaatsuseeskirjades tulevikus tehtavad muudatused postitatakse selle ettevõtte veebisaidile ja vajadusel teavitab ettevõte sellest klienti e-posti teel.

LISA A

Klientide määratlus

Individuaalsed kliendid:

E-posti aadress

Mobiiltelefoni number

Täielik juriidiline nimi (sealhulgas endine nimi ja nimed kohalikus keeles)

Rahvus

Passi number või mis tahes valitsuse väljastatud isikut tõendava dokumendi number

Sünnikuupäev

Isikutõend (nt pass, juhiluba või valitsuse väljastatud isikutunnistus)

Elukoha aadress

Elukoha tõend

Täiendavad isikuandmed või dokumendid meie vastavuskontrolli meeskonna äranägemisel

Ärikliendid:

Ettevõtte juriidiline nimi (sealhulgas juriidiline nimi kohalikus keeles)

Inkorporeerimise/registreerimise teave

Kõigi tegelike tulusaavate omanike, direktorite ja seaduslike esindajate täielik juriidiline nimi

Aadress (peamine tegevuskoht ja/või muud füüsilised asukohad)

Seadusliku olemasolu tõend

Ettevõtte kirjeldus

Eraisikute/ettevõtete omanike osaluse protsent

Omanike, käsundiandjate ja tegevjuhtkonna kontaktteave (vastavalt vajadusele)

Institutsionaalse kliendiüksuse olulise üksikisikust tegeliku omaniku isikutõend (nt pass, juhiluba või valitsuse väljastatud isikutunnistus)

Isikuandmed iga üksuse institutsionaalse kliendiüksuse olulise kasusaaja omaniku kohta (üksikasju selle kohta, milliseid isikuandmeid me üksikisikute kohta kogume, leiate ülal jaotisest „Üksikklient”)

Rikkuse allikas

Kavandatav süstitavate bitcoinide või muude digitaalsete varade summa

Pealkirjad on sisestatud ainult poolte mugavuse huvides ja neid ei tule käesoleva lepingu tõlgendamisel arvesse võtta. Sõnad ainsuses hõlmavad ka mitmust ja vastupidi. Meessoole viitavad sõnad hõlmavad ka naisi ja vastupidi.