Tingimused

Leping

Neid tingimusi peetakse kliendi ja EasyEX OÜ vaheliseks siduvaks lepinguks. Teenuseid kasutades või muul viisil neile juurde pääsedes või vajutades nende tingimustega nõustumiseks, juhul kui see valik on kättesaadav, nõustub klient teenuste kasutamiseks kõlblikkusega ja see klient on neid tingimusi lugenud, neist aru saanud ja nendega nõustunud.

Kõlblikkus

Kliendil on lubatud teenuseid kasutada, kui tal on selleks õigus vastavalt tema elukoha seadustele. Ettevõttel ei ole kohustust ega võimalust kontrollida, kas klient võib tarkvara kasutada, ja ta ei vastuta tarkvara kasutamise eest.

Tarkvara ja teenused

Klient võib teenuseid kasutada vastavalt järgmistele tingimustele:

Tokenite genereerimise tööriist, mis võimaldab kliendil väljastada tokeneid;

Elektrooniline rahakott (“Waves Wallet”), mis võimaldab kliendil salvestada, jälgida, üle kanda ja hallata oma krüptovaluutasid, kliendi väljastatavaid tokeneid või kliendi poolt omandatavaid tokeneid (“Tokenid”);

Detsentraliseeritud krüptovaluutavahetus (“DEX”), mis võimaldab kliendil esitada ja täita krüptovaluuta või tokenite ostmise või müümise korraldusi teise krüptovaluuta jaoks või vahetada neid teiste tokenide vastu.

Pistikprogramm “Waves Keeper”, mis laiendab veebibrauserite funktsioone.

Õiguste loovutamine

Ettevõte ei määratle, soovita ega teosta mingit kontrolli krüptovaluutade ja märkide hinna või vahetuskursside üle. Ettevõte ei ole sõlmitud tehingute vastaspool.

Mistahes krüptovaluuta tehinguid või tokeneid puudutavad lahkhelid lahendab klient otse kolmanda osapoolega, ilma Ettevõtet asjasse segamata.

Ettevõte ei korralda tokenite ja krüptovaluutaga kauplemist ega osale selles.

Ettevõte ei reguleeri kolmandate isikute teenuseid ega oma võimalust mõjutada nende teenuste osutamise protsessi ja selle tulemusi.

Hüvitis

Klient nõustub vabastama ning hüvitama, kaitsma ja hoidma kahjutuna ettevõtte ja selle ema- ja tütarettevõtteid ja agentuure, aga ka kõigi eelpool nimetatud üksuste ametnikke, direktoreid, töötajaid, aktsionäre ja esindajaid mistahes kahjude, kohustuste, kahjutasude, kulude (sealhulgas advokaaditasud ja kohtukulud) mis tahes liiki nõuete või toimingute eest, mis tulenevad kliendi poolt kolmandate isikute teenuste kasutamisest ja kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisest.

Ettevõte jätab endale õiguse omal kulul võtta ainuõiguslik kaitse ja kontroll kõikides küsimustes, mille eest klient peab hüvitist nõudma, ning sellisel juhul nõustub klient tegema koostööd Ettevõttega selle asja kaitsmisel.

Kolmandate osapoolte veebilehed ja sisu

Platvorm võib sisaldada linke veebilehtedele, mida omavad või haldavad muud osapooled peale ettevõtte. Sellised lingid on ette nähtud ainult kliendile viideteks.

Ettevõte ei jälgi ega kontrolli ressursse väljaspool tarkvara ega vastuta nende sisu eest. Linkide lisamine kolmandate osapoolte ressurssidele ei tähenda materjali kinnitamist tarkvaras ega sponsorlust, seotust nende omanike, operaatorite või sponsoritega, kui pole sõnaselgelt teisiti avaldatud, samuti ei tähenda selline linkide kaasamine, et ettevõte on volitatud kasutama mis tahes kaubanime, kaubamärki, logo, juriidilist või ametlikku pitserit või autoriõigustega kaitstud sümboleid, mis võivad kajastuda lingitud veebisaidil.

Ettevõte ei kontrolli kolmanda osapoole sisu ega jälgi seda, et see vastaks mõnele nõudele (nt tõesus, terviklikkus, seaduslikkus). Seetõttu ei kanna ettevõte vastutust, mis on tekkinud seoses kliendi juurdepääsuga kolmanda osapoole sisule või selle kasutamisega.

Riskihoiatus:

Käesolevate tingimustega nõustudes tunnistab klient ka, et teda on hoiatatud järgmiste riskide eest:

Uus tehnoloogia. Klient mõistab, et krüptovaluutad, sealhulgas, kuid mitte ainult, ettevõtte platvorm, blockchain-tehnoloogia, sealhulgas muud seotud tehnoloogiad, on uued ja testimata ning väljaspool teie või Ettevõtte kontrolli ja ebasoodsad muutused turujõudude või tehnoloogia osas, laias laastus tõlgendades, vabandavad Ettevõtte poolset selle Lepingu mitte täitmist, sealhulgas Tarkvarale ja Teenustele juurdepääsu ajutist katkestamine või alalist lõpetamist.

Rahaliste vahendite kaotus. Rahalise kao risk krüptovaluutade ja tokenidega kaubeldes või neid hoides võib olla märkimisväärne. Seetõttu peaks klient hoolikalt kaaluma, kas krüptovaluutadega kauplemine või nende hoidmine on tema jaoks tema konkreetset rahalist olukorda arvestades sobiv.

Kahvlid ja muudatused vastavas võrgus võivad põhjustada olulisi ja järske muutusi krüptovaluutade ja tokenite väärtuses ja/või kasutatavuses.

Ettevõte ei vastuta krüptovaluutade ja tokenite väärtuse sellise kaotuse eest ega vastuta kahjude eest, mis on kliendil tekkinud Tarkvara kasutamisel või Tarkvaraga otseses või kaudses seoses.

Ebasoodne regulatiivne keskkond. Krüptovaluutat ja blockchain-tehnoloogiaid on üle maailma kontrollinud mitmesugused reguleerivad asutused. Tarkvara toimimist võib mõjutada üks või mitu regulatiivset uurimist või toimingut, sealhulgas, kuid mitte ainult, krüptovaluutade kasutamise piirangud.

Varguse ja häkkimise oht. Häkkerid või muud rühmad või organisatsioonid võivad proovida teie andmeid ja paroole varastada mitmel viisil.

Platvormi turvalisuse nõrkuste oht. On oht, et Platvorm võib tahtmatult lisada lähtekoodi nõrkusi või vigu, mis segavad tokenite ja krüptovaluuta kasutamist või põhjustavad nende kaotust.

Kaevandamisrünnakute oht Nagu teisedki krüptovahetusplatvormid, on ka Easyex OÜ vastuvõtlik kaevandusrünnakutele, sealhulgas, kuid mitte ainult, topeltkulutuste rünnakud, enamuse kaevandamisjõudude rünnakud, „isekad kaevandamisrünnakud“ ja võistlustingimuste rünnakud. Kõik õnnestunud rünnakud võivad mõjutada juurdepääsu Tarkvarale ja Teenustele. Ülalkirjeldatud kaevandusrünnakud võivad olla suunatud ka teistele blockchain-võrkudele, millega Tarkvara interakteerub, ja mõjutada järelikult Tarkvara jõudlust ja teie juurdepääsu teenustele

Internetiühenduse riskid Klient tunnistab, et Tarkvara ja Teenuste kasutamisega on seotud riske, sealhulgas riistvara, tarkvara ja Interneti-ühenduste tõrked. Klient tunnistab, et ettevõte ei vastuta kommunikatsioonirikete, häirete, vigade, moonutuste või viivituste eest, mida klient võib tarkvara ja teenuste kasutamisel kogeda, olenemata põhjustest.

Garantiid ja esindused

Tingimuste sisestamisega kinnitab klient, et:

Kliendil on kohaldatava õiguse alusel täielik lepingute sõlmimise võimalus;

Klient teeb platvormi kaudu tehinguid ainult kliendile kuuluvate seaduslikul teel saadud vahenditega;

Klient tegele läbi oma suhte meie ning Tarkvaraga ebaseadusliku tegevuse edendamise, teostamise, kaasamise abistamise ega kihutamisega;

Klient ei kasuta tarkvara ebaseaduslikel eesmärkidel, sealhulgas kuritegelikul teel saadud raha pesemiseks, kuriteo kavandamiseks, ettevalmistamiseks või toimepanemiseks, terrorismi ja ebaseadusliku kaubanduse rahastamiseks;

Klient ei kasuta Tarkvara mis tahes nende tingimustega keelatud eesmärkidel ega muul viisil, mis võiks kahjustada, invaliidistada, üle koormata või kahjustada ettevõtet;

Klient järgib kõiki kohaldatavaid seadusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, väärtpabereid ja kapitaliturge käsitlevaid õigusakte, rahapesu ja terrorismi vastaseid seadusi, tarbijakaitseseadusi ja rahalist edendamist.

Garantiid; Vastutuse välistamine; Hüvitis

Platvormi pakutakse sellisena, „nagu see on“. Platvorm on väljatöötamisel, ettevõte ei saa garanteerida, et kõik programmi funktsioonid on tulevikus mingil perioodil saadaval või programmi funktsionaalsus järsult ei muutu.

Ettevõte ja selle tütarettevõtted ei anna platvormi suhtes mingeid otseseid, kaudseid, seadusest tulenevaid ega muul viisil mingeid garantiisid, sealhulgas garantiid, et platvorm on katkematu, vigadeta või kahjulike komponentideta, turvaline või et see muul viisil ei kao või kahjustu.

Välja arvatud seadusega keelatud ulatuses, loobub ettevõte ja selle tütarettevõtted kõigist garantiidest, sealhulgas kaudsetest garantiidest müügilolevuse, rahuldava kvaliteedi, konkreetseks otstarbeks sobivuse, rikkumise või vaikse nautimise kohta ning mis tahes garantiidest, mis tulenevad mis tahes tehingutest, kasutamisest või kaubandusest.

Ettevõttel ei ole mingit vastutust platvormi täitmisel esinevate vigade või tegematajätmiste, teie tarkvaraga seotud tegevuse või tegevusetuse ega teie arvuti või andmetele või fondidele tekitatud kahjude eest või mis tahes muu kahju eest, mida klient võib seoses Tarkvaraga tekitada.

Kliendi kasutab tarkvara omal vastutusel.

Ühelgi juhul ei vastuta ettevõte otsese, kaudse, karistava, juhusliku, erilise või kaudse kahju eest, mis tuleneb tarkvara kasutamisest, tarkvara kasutamise viibimisest või võimatusest või muul viisil tarkvaraga seoses tekkiva kahju eest, olenemata sellest, kas see põhineb lepingulisel, deliktiõiguslikul, vastutusel või muul viisil, isegi kui talle antakse teada selliste kahjude võimalusest.

Klient nõustub kaitsma, hüvitama ja hoidma ettevõtet kahjude eest kõigi nõuete, kahjude ja kulude, sealhulgas advokaaditasude eest, mis tulenevad või on seotud kliendi poolt Platvormi ja Teenuste kasutamisega.

Ettevõte ei kinnita, et teenused oleksid kohaldatavad või sobivad kasutamiseks kõigis jurisdiktsioonides.

Maksud

Ettevõte ei vastuta selle eest, kas maksud kehtivad kliendi tehingutele, ega tehingutest tulenevate maksude kogumise, aruandluse või tasumise eest.

Üleandmine

Klient ei tohi ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta neid tingimusi ega mingeid õigusi või kohustusi, mis tal on nende tingimuste alusel, loovutada ega üle anda.

Ettevõte jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ning nendest tingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi vabalt loovutada või üle anda kolmandatele isikutele igal ajal ilma eelneva teavituse või nõusolekuta.

Kui klient on sellise üleandmise või loovutamise vastu, võib klient lõpetada platvormi kasutamise ja lõpetada need tingimused, võttes ühendust Ettevõttega.

Kohtualluvus ja kohaldatav õigus

Tingimusi ja lepinguosaliste vahelisi õigussuhteid, mis tulenevad neist või mis on nendega seotud, reguleerivad ja tõlgendavad nad vastavalt Inglismaa ja Walesi seadustele, arvestamata selle kollisiooninorme.

Pooled lahendavad kõik Tingimustest tulenevad või nendega seotud vaidlused Inglismaa ja Walesi seaduste kohaselt.

Vaidluste lahendamine

Pooled lepivad kokku, et püüavad heas usus läbirääkimiste teel lahendada vaidlused, lahkarvamused või nõuded, mis tulenevad nende tingimuste täitmisest, lõpetamisest või tühistamisest või on sellega seotud.

Kõigist vaidlustest, mis tulenevad käesolevast lepingust või on sellega seotud, sealhulgas kõik selle olemasolu, kehtivuse või lõpetamisega seotud küsimused, suunatakse ja lahendatakse lõpuks arbitraaži kaudu LCIA reeglite alusel, mis loetakse sellesse klausli viidetena lisatuks. Vahekohtunike arv on kolm. Vahekohtu asukoht või seaduslik koht on London, Ühendkuningriik. Vahekohtu menetluses kasutatakse inglise keelt.

Varia

Kõik käesolevate tingimuste kohaselt tehtavad või edastatavad teatised ja dokumendid peavad olema inglise keeles.

Need tingimused esindavad kogu lepingut ja poolte vastastikust mõistmist ning asendavad lepinguosaliste vahelise mistahes varasema lepingu, mis on seotud nende tingimuste sisuga.

Kui mõni neist tingimustest on mingil ajal mis tahes jurisdiktsiooni seaduste kohaselt ebaseaduslik, kehtetu või jõustamatu, ei ole nende tingimuste ega sätete ülejäänud sätete seaduslikkus, kehtivus ega jõustatavus selle tagajärjel mingil moel mõjutatud või kahjustatud.

Pealkirjad on sisestatud ainult poolte mugavuse huvides ja neid ei tule käesoleva lepingu tõlgendamisel arvesse võtta. Sõnad ainsuses hõlmavad ka mitmust ja vastupidi. Meessoole viitavad sõnad hõlmavad ka naisi ja vastupidi.